Mis on universaalteenus?

Universaalteenuse näol on tegemist riigipoolse valikmeetmega, mis aitab inimestel maandada riske ja leevendada tuleva talve potentsiaalseid elektri hinnatõuse. Universaalteenus on sisuliselt elektripakett, millega saavad vabatahtlikult liituda kõik eratarbijad ja korteriühistud.

Kui tarbija otsustab oma seniselt elektripaketilt minna üle universaalteenusele, ei saa seaduseelnõu kohaselt elektrimüüja (näiteks Elektrum) küsida 30. septembrini 2023. aastani tarbijalt leppetrahvi. Universaalteenus kehtiks ettepaneku kohaselt neli aastat, kuid tarbija võib soovi korral väljuda sellest ka varem.

Kellel on õigus universaalteenust kasutada?

Universaalteenusena müüakse elektrit kodutarbijale ning kodutabijaid varustavatele isikutele nagu korteriühistud, haldusettevõtted, kohalike omavalitsuste üksused (sotsiaalkorterid) ja mittetulundusühingud selles ulatuses, mida on vaja kodutarbijate elektriga varustamiseks näiteks korteris, suvilas, garaažis või eramus.

Universaalteenusena ei saa osta elektrit äritarbijad, kes ei vahenda seda kodutarbijale.

Mis on universaalteenuse hind?

Milliseks universaalteenuse hind kujuneb, selgub hiljemalt 2022 septembrikuu lõpuks.

Lõplik tarbijale pakutav hind hakkab koosnema tootmiskuludest, elektritootja mõistlikust kasumist ja elektrimüüja (näiteks Elektrum) müügikuludest.

Kas mikrotootjad saavad kasutada universaalteenust?

Elektrumi mikrotootjatele (st päikesepaneelid paigaldanud kodutarbijad) saavad tarbimisele samuti kasutada universaalteenust ning omatarbest ülejääva elektrienergia tagasiostule rakendub endiselt börsihind!

Kuidas saab kodutarbija universaalteenusega liituda?

Universaalteenuse hinnaga elektrit saab kasutada 1. oktoobrist 2022. See ei ole kodutarbijale kohustus, vaid võimalus.

Universaalteenuse osutajast elektrimüüjal (Elektrum) on kohustus pakkuda kodutarbijale universaalteenusega elektrienergiat, kui tema tarbija senine elektripakett on kallim kui universaalteenuse hind. Müüja (Elektrum) teavitab oma tarbijat otsusest ta universaalteenuse hinnale üle viia seitsmepäevase etteteatamisega. Kui selline tarbija ei soovi universaalteenuse hinda kasutada, peab tarbija sellest vähemalt kaks päeva enne muudatuse jõustumist müüjat (Elektrumit) teavitama.

Universaalteenusele saavad soovi korral üle minna siiski ka need kodutarbijad, kellele ei ole automaatset pakkumist tehtud. Kui tarbija vahetab universaalteenuse kasutamiseks müüjat või teda ei viida praeguse müüja juures automaatselt universaalteenusele üle, peab ta ise oma sooviga müüja (Elektrum) poole pöörduma. Sellisel juhul saab universaalteenusega liituda samamoodi nagu vahetatakse elektripaketti.

Kui kodutarbija ei ole praeguseks valinud ühtki elektripaketti ja kasutab hoopis üldteenust, siis alates 1. oktoobrist viiakse ta automaatselt üle universaalteenuse hinnaga võrdsustatud hinnale.

Tarbijatel, kellel on fikseeritud pakett ja kellele ei ole automaatpakkumist tehtud, tasub seega ise Elektrumi iseteeninduses süvitsi tutvuda oma elektrilepinguga ning võrrelda enda olemasoleva paketi hinda ja universaalteenuse hinda ja vastavalt sellele otsustada, kas vahetada olemasolev pakett universaalteenuse vastu.

Mis saab siis, kui ma ei soovi, et elektrimüüja mind automaatselt universaalteenusele viiks?

Müüja (Elektrum) annab tarbijale universaalteenusele üleviimisest teada seitsmepäevase etteteatamisega. Kui kõrgema hinnaga paketil olev tarbija ei soovi universaalteenusega liituda, peab ta oma keeldumise otsusest vähemalt kaks päeva enne universaalteenuse kehtima hakkamist müüjat (Elektrum) teavitama.

Vajan veidi mõtlemisaega, kas mul tasub universaalteenusele üle minna. Kui teen seda näteks kuu keskel, kas maksan poole kuu eest ikkagi vana paketi eest?

Kui lähed universaalteenusele üle oma praeguse elektrimüüja (Elektrum) juures näiteks kuu keskel, siis arvestatakse universaalteenuse hinnaga ka tagasiulatuvalt ehk kogu selle kuu esitataval elektriarvel kajastub vaid universaalteenuse hind.

Kuidas saab kodutarbijale elektrit edastav äri- või mittetulundusühing universaalteenusega liituda?

Kodutarbijale elektrit vahendav isik, kes ei ole elektrimüüja vaid näiteks haldusettevõtja, mittetulundusühing või aiandusühistu, siis see isik peab oma kodutarbijatest tarbijatele elektrienergiat universaalteenuse hinnaga müümiseks pöörduma elektrimüüja (näiteks Elektrum) poole.

Kas praegu kehtiva tähtajalise lepingu ülesütlemisega kaasneb trahv?

Kui praegu tähtajalist elektripaketti kasutav kodutarbija liitub universaalteenusega, siis ei tohi elektrimüüja (näiteks Elektrum) nõuda temalt püsipaketi lepingus ette nähtud trahvi lepingu ennetähtaegse ülesütlemise eest. See reegel kehtib esimest korda universaalteenusele minnes kuni 2023. aasta 30. septembrini. See annab tarbijale võimaluse hinnata, kas universaalteenuse hind on võrreldes kehtiva paketi hinnaga tõepoolest soodsam ning võtta selle aja jooksul vastu otsus liituda kehtiva paketi asemel universaalteenusega. Kui aga sellel perioodil mitmel korral paketti universaalteenuse vastu vahetada, võib sellega kaasneda trahv, juhul kui kehtiv leping seda ette näeb.

Kui kaua universaalteenust kasutada saab?

Riik saab elektri hinda reguleerida üksnes ajutiselt, mistõttu kehtestatakse universaalteenus 2026. aasta aprilli lõpuni. Kui riik universaalteenuse tähtaega sel ajal ei pikenda, siis lõpeb universaalteenus 2026. aasta aprilli lõpus, misjärel peab tarbija valima endale uue paketi.

Kas mu elektrihind on universaalteenusel olles neli aastat muutumatu?

Juhul, kui elektritootmise sisendhinnad märgatavalt tõusevad, ei ole universaalteenuse hinnamuutus välistatud. Uus hind hakkab kehtima juhul, kui Konkurentsiamet peab seda hinnamuutust põhjendatuks ehk kui elektritootjale muutuks universaalteenuse raames elektrienergia tootmine kahjumlikuks.

Juhul, kui tootmise hinnad peaksid ajas langema, peab universaalteenuse hind samuti vähenema.

Miks on vaja universaalteenust, kui on olemas fikseeritud hinnaga paketid?

Fikseeritud hinnaga paketis hinna lepib elektrimüüja (näiteks Elektrum) tarbijaga kokku vastavalt elektrituru olukorrale. Tänasel hetkel on gaasi hinnatõusu tõttu teinud elektrienergia tootmis- ja börsihind märkimisväärse tõusu, mistõttu ei ole ka müüjatel võimalik soodsaid püsihinnaga pakette pakkuda. Universaalteenuse hinna kinnitab turuväliselt erapooletu hindajana Konkurentsiamet.

Osa tarbijaid ei jõudnud oma elektrihinda fikseerida ajal, kui pakuti veel madalama hinnaga pakette, seega pakub universaalteenus võimaluse just sellistele tarbijatele oma energiakulusid vähendada.

Kas äritarbija saab universaalteenust tarbida?

Universaalteenust saab kasutada ainult kodutarbija. Kui kodutarbija saab oma elektrienergia näiteks haldusettevõttelt, võib see haldusettevõte osta sellele tarbijale oma müüjalt (näiteks Elektrum) universaalteenuse hinnaga elektrienergiat ainult selles ulatuses, mida see kodutarbija oma majapidamises kasutab. Kui äritarbija kasutab universaalteenusega elektrienergia hinda oma tarbeks näiteks pagaritöökojas või mujal kodutarbimiseks mitte mõeldud tarbimispunktis, peab see tarbija selle tegevusega müüjale (näiteks Elektrum) ja elektrienergia tootjale tekitatud kahju korvama.

Kas universaalteenuse tarbija saab kasu ka riigi poolsetest kompensatsioonimeetmetest?

Universaalteenuse tarbijale kaasneb ka perioodil 2022. aasta 1. oktoober kuni 2023. aasta 31. märts tarbitud elektrienergia hinnalt 50 €/MWh (käibemaksuta) hinnatõusu kompensatsiooni tingimusel, et tarbija maksab ise 80 €/MWh (käibemaksuta).

Vairāk sadaļu