Elektrum Eesti eetika aluspõhimõtted töövõtjatega koostöö tegemises

Elektrum Eesti järgitavad väärtused ja põhimõtted on: vastutus, tõhusus, avatus, jätkusuutlikkus ja õiglane kohtlemine.

Oma koostööpartneritelt oodatakse samade eetiliste väärtuste järgimist ja heal usul põhinevat koostööd.

Kolm peamist põhimõtet on: õiglane kohtlemine, huvikonfliktiga olukordade vältimine ja täielik nõuetelevastavus pettuse- ning korruptsiooniküsimustes.

Eetikakoodeksis on sätestatud põhireeglid äritegevusele koostööpartneritega.

Õiglane kohtlemine

Elektrum Eesti kohtleb õiglaselt nii töötajaid, kliente kui tarnijaid, edastades kõikidele ainult tõest ja kontrollitud teavet. Ettevõte valib partnerid, kes järgivad eetikapõhimõtteid ja vastavad oma äritegevuses õiglase konkurentsi reeglitele, mis ei luba olukordi, milles teatud partneritel on eelis. Elektrum Eesti toetab õiglase kaubanduse tavasid, järgib õiglase konkurentsi reegleid ega teosta tehinguid, mis piiravad konkurentsi, on korrumpeerunud või diskrimineerivad. Elektrum Eesti tagab oma töötajatele ja töövõtjatele ohutu ja mittediskrimineeriva töökeskkonna.

Huvikonfliktiga olukordade vältimine

Elektrum Eesti töötajad teevad otsuseid ainult tööandja huvides. Elektrum Eesti on töötanud välja meetmed tööolukordades töötajate huvikonfliktide vältimiseks. Elektrum Eesti defineerib huvikonflikti kui olukorda, kus töötajal tuleb oma töökohustuste raames teha otsus, võtta initsiatiiv või osaleda muul viisil otsustusprotsessis või teha muid toiminguid, mis ei ole seotud tema töökohustustega ja võivad mõjutada töötaja, tema sugulaste, tema leibkonda kuuluvate isikute või äripartnerite isiklikke või materiaalseid huvisid. Huvikonflikti riski vähendamiseks sätestab Elektrum Eesti eetikakoodeksi, mille kohaselt ei tohi töötajad oma töökohustuste täitmisel võtta vastu ega pakkuda initsiatiivi või preemiana mitte mingisugust materiaalset vara, materiaalset või muud hüvitist, kaasa arvatud kingitusi, tänuraha, vahendustasu ega ühtki väärtuslikku eset. Ainsateks eranditeks on esinduskingitused, reklaamtooted või muud väikese väärtusega esemed. Elektrum Eesti partnereid julgustatakse Elektrumiga koostööd tehes tegutsema viisil, mis ei põhjusta huvikonfliktiga olukorra kahtlust, kaasa arvatud järgima Elektrum Eesti sätestatud piiranguid kingituste vastuvõtmisele, ja vältima Elektrum Eesti töötajatele ajendi või preemiana materiaalsete esemete pakkumist.

Täielik nõuetelevastavus pettuse- ja korruptsiooniküsimustes

Elektrum Eesti ei aktsepteeri oma tegevustes pettust ega korruptsiooni ja teeb koostööd partneritega, kes mõistavad Elektrum Eesti eetikakoodeksis sätestatud väärtuste asendamatust, toetavad Elektrum Eestit õiglase äritegevuse teostamises ja on pühendunud korruptsiooni ja pettuse ennetamisele. Elektrum Eesti partnereid julgustatakse oma äritegevuses ja koostöös Elektrum Eestiga petturlike ja korrumpeerunud tegevusi ennetama.

Koostöö

Elektrum Eesti koostööpartneritel palutakse järgida samu eetilisi väärtusi ja teha heal usul põhinevat koostööd. Nende põhimõtete rakendamiseks Elektrum Eestiga koostööd tehes palub Elektrum Eesti oma partneritel anda koostöölepingute sõlmimisel kinnitus koostöö raames kõrgetest eetilistest standarditest kinnipidamise kohta. Elektrum Eesti eetika aluspõhimõtteid järgitakse kõikides Elektrum Eesti korraldatud hangetes, äripartneritega hankelepingute sõlmimise käigus ja kogu koostöö vältel.

Kui äripartneritel või klientidel on alust kahtlustada, et Elektrum Eesti töötajad rikuvad ärieetika aluspõhimõtteid, julgustatakse neid sellest kirjalikult teavitama,

kasutades anonüümset aruandelinki, mis on avalikult kättesaadav Latvenergo veebisaidil.

Latvenergo Group eetikakoodeks: https://latvenergo.lv/storage/app/media/tulkojumi/LE_Code_of_Ethics_2019.pdf

Vairāk sadaļu